an original mahou shoujo × xianxia webnovel
launching 21 September 2021